Algemene leden vergadering 20 december 2017

Algemene leden vergadering 20 december 2017

F.C. RIGHT-OH GEERTRUIDENBERG
Opgericht 16 mei 1937

 

Aan de leden van F.C. RightOh.

 

Geertruidenberg, 30 november 2017.

 

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering (jaarvergadering) van onze vereniging op woensdag 20 december 2017 in het clubgebouw op het Gemeentelijk Sportpark. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

AGENDA

• Opening
• Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
(d.d. 15 december 2016)
• Jaarverslag van de secretaris
• Jaarverslag van de penningmeester*
• Verslag van de kascommissie
• Verkiezing nieuw lid van de kascommissie i.v.m. het aftreden van Ewout Niewenhuijse
• Vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2017 – 2018*
• Vaststelling van de contributies
• Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:

Joop de Jongh, Marcel Langerak en John Langermans.

Tussentijds afgetreden:

Jurgen van den Elshout en Mike Snellen.

(Tegen)kandidaten voor het bestuur kunnen zich, gesteund door tenminste 10
leden, vóór de algemene vergadering aanmelden bij de secretaris Jos de Waard.

• Accommodatiezaken
• Rondvraag
• Sluiting

 

Het bestuur.

 

• Het jaarverslag en de begroting liggen vanaf 10 december a.s. ter inzage in
de bestuurskamer

Facebook pagina, F.C. Right’Oh