Bestuur functies

Bestuursfuncties

Organogram nieuw bestuurlijke structuur

Interesse in één van de bestuursfuncties? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

VOORZITTER 

 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
 • Bepaalt het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de overige bestuursleden over de commissies en hun taakgebieden.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Onderhouden van contacten met de gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Bezoeken KNVB vergaderingen.
 • In een roulatiesysteem samen met de andere bestuursleden aanwezig zijn bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie (dus minimaal 1 bestuurslid aanwezig), bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het AVG beleid van de vereniging.
 • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
 • Stuurt de vrijwilligerscommissie aan.

 

SECRETARIS 

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging (incl. VOG/ gedragscode), alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB.
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
 • In een roulatiesysteem samen met de andere bestuursleden aanwezig zijn bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie (dus minimaal 1 bestuurslid aanwezig), bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
 • Stuurt de commissie wedstrijdzaken en arbitrage aan.
 • Bewaakt het budget van de commissies en wijkt er niet vanaf zonder toestemming van het bestuur.

 

PENNINGMEESTER 

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • In een roulatiesysteem samen met de andere bestuursleden aanwezig zijn bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie (dus minimaal 1 bestuurslid aanwezig), bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
 • Stuurt de commissie Financiën aan.
 • Stuurt de commissie Exploitatie verenigingsgebouw aan.
 • Stuurt de commissie Sponsoring aan.
 • Bewaakt het budget van de commissies en wijkt er niet vanaf zonder toestemming van het bestuur.
 • Periodiek het bestuur informeren over de financiële status van de vereniging.

 

Bestuurslid Technische zaken

 • Coördinatie voetbaltechnische zaken selectie senioren.
 • Coördinatie voetbaltechnische zaken lagere elftallen.
 • Is verantwoordelijk voor een evenredige verdeling van spelers bij de seniorenteams.
 • Aansturen van de Jeugd Technische Commissie
 • Aansturen van de Senioren Technische Commissie.
 • Structureel overleg met de voetbaltechnische commissies.
 • Jaarlijks herzien functieprofiel hoofdtrainer.
 • Werving en selectie van de hoofdtrainer en jeugd coördinatoren.
 • Verantwoordelijk voor de opzet van een evaluatiesysteem voor de hoofdtrainer en jeugd coördinatoren.
 • De uitvoering van evaluatiegesprekken met de hoofdtrainer en jeugd coördinatoren.
 • Het bestuur adviseren over het al dan niet verlengen van contracten van de technische staf.
 • Bewaakt het budget van de commissies en wijkt er niet vanaf zonder toestemming van het bestuur.
 • In een roulatiesysteem samen met de andere bestuursleden aanwezig zijn bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie (dus minimaal 1 bestuurslid aanwezig), bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.

 

Bestuurslid Algemene zaken

 • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
 • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk.
 • Onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.
 • Stuurt de commissie Communicatie- PR aan.
 • Stuurt de Activiteitencommissie aan.
 • Stuurt de commissie Accommodatie en onderhoud aan.
 • Bewaakt het budget van de commissies en wijkt er niet vanaf zonder toestemming van het bestuur.
 • In een roulatiesysteem samen met de andere bestuursleden aanwezig zijn bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie (dus minimaal 1 bestuurslid aanwezig), bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.

Aftellen tot het Europees Kampioenschap 2021 start.

Powered by Weer1.com