Commissie functies

Commissie functies

Organogram nieuw bestuurlijke structuur

Commissie accommodatie en onderhoud

 

Taken

 • Uitvoer en coördinatie van alle werkzaamheden betreffende beheer, onderhoud en (ver) bouw van de gehele accommodatie, d.w.z. velden (inclusief reclameborden en verlichting), infrastructuur, kleedkamers en verenigingsgebouw
 • Onderhouden van contacten met gemeentelijke diensten inzake accommodatie
 • Beheer sleutels betreffende de accommodatie
 • Beheer voetballen/voetbal gerelateerde materialen
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Realiseren van een situatie waarin wekelijks de mogelijkheden van de accommodatie optimaal benut worden
 • Uitvoering onderhoud en werkzaamheden betreffende de gehele accommodatie
 • Coördineren van werkzaamheden van vrijwilligers en derden m.b.t. accommodatie
 • Toezicht waar het gaat om verantwoord en veilig gebruik van de accommodatie

 

Bevoegdheden

 • De commissie accommodatie en onderhoud legt verantwoording af aan het bestuurslid Algemene zaken belast met met accommodatie en onderhoud. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com    

 

Commissie communicatie – PR en ICT

 

Taken

 • Aanspreekpunt en coördinatie interne communicatie (bestuur en commissies)
 • Aanspreekpunt en coördinatie externe communicatie
 • Productie en bezorging van nieuwsbrief en evt. overige verenigingsdrukwerk
 • Verslaggeving wedstrijden eerste elftal (via diverse media)
 • Coördinatie en uitvoer fotografie
 • Beheer website (inclusief mailadressen)
 • Redactie en beheer social media
 • Aanschaf en onderhoud ICT
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Aansturing (en optimalisering) van interne en externe communicatie/Public Relations
 • Beheer en optimalisering ICT zaken (nog nader in te vullen)
 • Beheer apparatuur/verbruiksmaterialen

 

Bevoegdheden

 • De commissie communicatie-PR en ICT legt verantwoording af aan het bestuurslid Algemene zaken belast met met communicatie en PR. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie exploitatie verenigingsgebouw

 

Taken

 • Inkoop en voorraadbeheer drank
 • Inkoop en voorraadbeheer food
 • Beheer geldstromen iom penningmeester
 • Uitbetalen kantine/ keuken personeel
 • De urenadministratie bijhouden en periodiek naar de commissie financiën sturen
 • Coördinatie vrijwilligers – personele bezetting kantine
 • Coördinatie vrijwilligers – personele bezetting schoonmaak
 • Advisering bestuur inzake alle horeca aspecten binnen de vereniging
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Zorgdragen voor exploitatie verenigingsgebouw, productassortiment kantine en verkoopprijzen productassortiment kantine
 • Bewaken van openings- en sluitingstijden kantine
 • Naleven van wet en regelgeving inzake hygiëne en verantwoord alcohol gebruik

 

Bevoegdheden

 • De commissie exploitatie verenigingsgebouw legt verantwoording af aan de penningmeester. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie jeugd

 

Taken

 • Uitvoering en bewaking voortgang Jeugd beleidsplan.
 • Organisatie van vriendschappelijke wedstrijden voor de jeugd ( intern en extern aanspreekpunt in dezen), in samenwerking met de activiteiten commissie.
 • Organisatie/coördinatie van informatievoorziening voor en contacten met ouders/verzorgers
 • Organisatie van indeling teams in de jeugd (in overleg met jeugd coördinator/ trainers jeugd)
 • Organisatie van overgang jeugdspelers naar senioren
 • Organisatie van wervingsactiviteiten in samenwerking met de activiteitencommissie en de commissie Communicatie en PR.
 • Initiëren van voorstellen inzake beleid voor de jeugd
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Beheer van de gehele jeugdafdeling binnen de vereniging, de operationele gang van zaken
 • Intern en extern belangenbehartiger van het jeugdvoetbal van de vereniging

                                     

Documentatie

 • Jeugd Beleidsplan

 

Bevoegdheden

 • De jeugd commissie legt verantwoording af aan het bestuurslid Technische zaken belast met de jeugd. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie senioren

 

Taken

 • Organisatie indeling senioren teams
 • Organisatie wekelijkse afstemming senioren teams
 • Organisatie van wervingsactiviteiten in samenwerking met de activiteitencommissie en de commissie Communicatie en PR.
 • Initiëren van voorstellen inzake beleid voor de senioren afdeling
 • Werving scheidsrechters binnen de vereniging
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Beheer van de gehele senioren afdeling binnen de vereniging, de operationele gang van zaken
 • Intern en extern belangenbehartiger van het seniorenvoetbal van de vereniging

 

Documentatie

 • Seniorenbeleidsplan

 

Bevoegdheden

 • De commissie senioren legt verantwoording af aan het bestuurslid Technische zaken belast met de senioren. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie sponsoring

 

Taken

 • Werving, behoud en waar mogelijk uitbreiding van sponsoren voor diverse doeleinden
 • Waar mogelijk overige sponsorgelden genereren
 • Zorgdragen voor een goede relatie met bestaande en toekomstige sponsoren
 • Het doen van inkopen die in relatie staan met sponsoring o.a. drukwerk van de advertenties, productie reclameborden, aankoop wedstrijdkleding en overige
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Correcte afspraken maken met en de juiste facturering (iom de penningmeester) naar bestaande en toekomstige sponsoren, gemaakte afspraken vertalen naar de diverse onderdelen
 • Relatiebeheer sponsoren

 

Bevoegdheden

 • De commissie sponsoring legt verantwoording af aan de penningmeester. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie wedstrijd en scheidsrechterszaken

 

Taken

 • Planning van alle wedstrijden, vriendschappelijk en competitie, voor jeugd en senioren, alsmede de daartoe benodigde ondersteunende communicatie en organisatie, inclusief afhandeling van administratieve werkzaamheden verbonden aan wedstrijden
 • Aanspreekpunt voor de KNVB wat betreft wedstrijdzaken, aanspreekpunt voor verenigingen wat betreft wedstrijdzaken, aanspreekpunt intern wat betreft wedstrijdzaken
 • Organisatie van arbitrage, het aanstellen van de scheidsrechters
 • Aanspreekpunt voor organisatorische zaken aangaande arbitrage, extern en intern
 • Aanspreekpunt inzake incidenten en calamiteiten jegens arbiters/aangaande arbitrage
 • Werving, opleiding, begeleiding en professionalisering van scheidsrechters
 • Actualisering van beleid inzake wedstrijdzaken en arbitrage
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, de organisatie van wedstrijden, alle communicatie en relevante administratie hieromtrent
 • Verantwoordelijk voor werving, opleiding, begeleiding en professionalisering van de vereniging scheidsrechters, begeleiding KNVB scheidsrechters
 • Verantwoordelijk voor eerstelijns opvang inzake incidenten en calamiteiten

 

Bevoegdheden

 • De commissie wedstrijd en scheidsrechterszaken legt verantwoording af aan de secretaris. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Commissie financiën

 

Taken

 • Zorgdragen voor een financieel gezonde boekhouding van de vereniging
 • Invoeren en onderhouden van een erkend boekhoudprogramma
 • Zichtbaar maken en oplossen van knelpunten in de cashflow
 • Bewaken van de budgetten binnen de verschillende commissies
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Signaleren van positief of negatief rendement van de verschillende kasstromen
 • Signalerende en optredende rol bij de verschillende commissies op financieel gebied

 

Bevoegdheden

 • De commissie financiën legt verantwoording af aan de penningmeester. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Vrijwilligerscommissie

 

Taken

 • Bepaalt in samenspraak met de voorzitter het vrijwilligersbeleid van de vereniging.
 • Vrijwilligers behoefte in samenspraak met de andere commissies in kaart brengen.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering voor werving en plaatsing vrijwilligers.
 • Ondersteunen en begeleiden vrijwilligers.
 • Het stimuleren van deskundigheidsbevordering
 • Zorgen voor de juiste communicatie op het gebied van vrijwilligersbeleid (het maken van afspraken, regels en wetgeving).
 • Uitbetalen vrijwilligers behalve kantine/ keuken personeel
 • De urenadministratie bijhouden en periodiek naar de commissie financiën sturen
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering vrijwilligersbeleid

 

Bevoegdheden

 • De Vrijwilligerscommissie legt verantwoording af aan de voorzitter. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Activiteitencommissie

 

Taken

 • Inventarisatie en Coördinatie van de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging. Hiervoor dienen de nodige contacten met de diverse commissies onderhouden te worden.
 • Het opstellen van een activiteiten jaarplan.
 • Het tijdig reserveren van de accommodatie(s).
 • Tijdig communicatie over de evenementen.
 • Schriftelijke jaarlijkse rapportage van activiteiten

 

Verantwoordelijkheden

 • Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.

 

Bevoegdheden

 • De Activiteitencommissie legt verantwoording af aan het bestuurslid Algemene zaken belast met met de activiteiten binnen de vereniging. De commissie is bevoegd alle financiële beslissingen te nemen, opgenomen in een door het bestuur goedgekeurde begroting. De commissie is bevoegd om beslissingen te nemen binnen haar taakgebied.

 

Interesse? Mail naar info.f.c.rightoh@gmail.com

 

Aftellen tot het Europees Kampioenschap 2021 start.

Powered by Weer1.com