Cookie beleid Right-Oh

De website van Right-Oh is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACY & VEILIGHEID

FC RIGHT-OH
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt. De Privacy Policy voor leden geldt voor iedereen die een lidmaatschap heeft of aangaat bij FC RIGHT-OH.

Toelichting

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan wij die informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Ook onze vereniging houdt zich hieraan en heeft daarom deze Privacy Policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FC RIGHT-OH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Opgeslagen gegevens

Op het moment van inschrijven bij onze vereniging leggen wij de hieronder weergegeven gegevens vast.  Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk voor het aangaan van het lidmaatschap in verband met onder andere het incasseren van de verschuldigde contributie en het tot stand brengen van de inschrijving bij de KNVB.  Zonder dat deze gegevens ter beschikking worden gesteld zal het lidmaatschap niet worden verkregen. Tijdens het lidmaatschap kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden.

 • Voor en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Datum van inschrijven en eventuele datum en reden van opzegging;
 • Eventuele rekeningnummer en -houder tbv. automatische contributie incasso;
 • Aanvullende opmerkingen.

 

Gegevens die door het lid verstrekt worden

FC RIGHT-OH kan de gegevens die door het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van het lidmaatschap en/of nota's;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, tip, handigheid etc., waarvan FC RIGHT-OH denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle lidmaatschap voor het lid.

 

Beeldmateriaal

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Leden hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken.

Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten.

Minderjarigen

FC RIGHT-OH verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit wordt gedaan door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier .

Bewaartermijn en opslag

FC RIGHT-OH bewaart de gegevens zolang als wettelijk is toegestaan na opzegging van het lidmaatschap. Hierna worden noodzakelijke gegevens overgezet naar het archief voor statistische doeleinden. 

De gegevens die het lid aan FC RIGHT-OH verstrekt, worden in een beveiligde webomgeving opgeslagen, namelijk Sportlink.

Gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Privacy Policy

Als wij persoonsgegevens verwerken doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en onze eigen Privacy Policy. De basisbeginselen van ons privacy beleid zijn:

 • wij vertellen altijd wat wij doen met de gegevens zodat u uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen;
 • uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld;
 • wij gebruiken, verzamelen en bewaren niet meer gegevens dan wij van u nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en doen dit alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • wij gebruiken uw gegevens alleen voor zover daarvoor een wettelijke grond bestaat;
 • wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u onder ons hebben;
 • uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen;
 • indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

In de volgende situaties kunt u bij ons een verzoek indienen:

 • indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • indien u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen;
 • indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen; (i.c.m. met opzegging lidmaatschap)
 • indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken;
 • indien u bezwaar wenst te maken.

 

U kunt dit verzoek indienen via het [email protected] of via het contactformulier kiest u wel de juiste afdeling in dit geval Website,


Als FC RIGHT-OH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op dit document.

Het complete privacy beleid van FC Right-OH (pdf)

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!